Wspólnie z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą. Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, ukierunkowanych na przygotowanie przedsiębiorstw do rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym. Zapłata za Akcje Imienne nastąpi przelewami na rachunki bankowe akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, zgodnie z dyspozycjami wskazanymi na formularzach zapisu złożonych przez poszczególnych akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, w odpowiedzi na Wezwanie. R.l to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société a responsabilité limitée) utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B221756. Cena w Wezwaniu jest o ok. 20% wyższa od kursu zamknięcia notowań Akcji na Okaziciela Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania.

Fundusz Enterprise Investors ma zgodę UOKiK na przejęcie Anwimu

Mając to względzie, podjęliśmy decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki. Systematycznie rozwijamy swoje podejście do kwestii ESG (environmental, social and governance), które są integralnym elementem wszystkich naszych działań. We współpracy z zarządami podnosimy standardy naszych spółek portfelowych w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi i zasadami etyki biznesowej. Jednocześnie redukujemy niekorzystny wpływ firm na środowisko oraz sprawiamy, że oddziałują one pozytywnie na swoje otoczenie biznesowe i społeczne. W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby.

Enterprise Investors

AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami. Nasze inwestycje przyczyniły się do stworzenia Nowoczesny handel: jak nauczyć się zarabiać pieniądze tysięcy miejsc pracy, a nasze spółki obsługują miliony klientów z wielu branż. W efekcie działalność EI ma znaczący wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy.

Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga

Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena rynkowa, ustalana jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na Okaziciela na głównym rynku GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która wynosi 23,82 PLN (dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, wymagane informacje są zawarte w pkt 12 Wezwania. Akcje Imienne zostaną nabyte po cenie 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną („Cena w Wezwaniu za Akcje Imienne”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy Wzywający oraz Pragma Inkaso S.A. Postanowili, że cena nabycia za Akcje Imienne należące do Pragma Inkaso S.A. Wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja Imienna uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Najpopularniejsze z 14 dni

Z zastrzeżeniem Ceny w Wezwaniu za Akcje Imienne oraz Ceny w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela oferowanej Pragma Inkaso S.A. W Wezwaniu, Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. Akcje na Okaziciela zostaną nabyte po cenie Hetty Zielony 24,5 PLN (dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję na Okaziciela („Cena w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. Postanowili, że cena nabycia za Akcje na Okaziciela należące do Pragma Inkaso S.A.

  1. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust.
  2. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 27 Wezwania.
  3. Systematycznie rozwijamy swoje podejście do kwestii ESG (environmental, social and governance), które są integralnym elementem wszystkich naszych działań.
  4. PEF SCA jest spółką inwestycyjną, która zajmuje się zbieraniem aktywów od wielu inwestorów w celu ich dalszego inwestowania zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.
  5. Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena rynkowa, ustalana jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na Okaziciela na głównym rynku GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która wynosi 23,82 PLN (dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.
  6. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące wszystkich Akcji za cenę nie niższą niż Cena Akcji oferowana przez Wzywającego w Wezwaniu.

Działalność spółki skupia się w obszarze projektowania, dostawy i obsługi infrastruktury, przede wszystkim stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz świadczenia usługi ładowania dla odbiorców zewnętrznych. PEF SCA jest spółką inwestycyjną, która zajmuje się zbieraniem aktywów od wielu inwestorów w celu ich dalszego inwestowania zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną. Inwestycje PEF SCA koncentrują się na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, i nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu i obejmują sektory gospodarki rosnące dzięki konwergencji popytu konsumenckiego. Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii, krajach południowo-wschodniej Europy i na Słowacji – i do dziś jesteśmy członkiem tych organizacji.

Dotyczy to głównie handlu detalicznego, usług finansowych i sektora ochrony zdrowia. EIF IX inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych. Blisko trzy czwarte naszych inwestycji przypada na Polskę, resztę środków alokujemy w pozostałych krajach regionu. Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw.

W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 14 Wezwania. Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania. Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prawa obcego. Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego, zdeponowaniem Akcji oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Osoby posiadające Akcje Imienne powinny w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z BM PKO BP w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie, właściwej dla Akcji Imiennych. Wzywający ustanowił zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez BM PKO BP. Aktualizacja rynku – 20 września Nabycie Akcji w Wezwaniu nie jest uzależnione od ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych. Nie są również wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu, ani zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu. Żaden spośród podmiotów dominujących lub zależnych Wzywającego nie zamierza nabyć żadnych Akcji Spółki w Wezwaniu.

Jest PEF Managers SCSp, spółka komandytowa (société en commandite spéciale) utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B229182. Uczestniczyliśmy w powstaniu pięciu banków, między innymi pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych. Wspieraliśmy również rozwój krajowego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *